બેન્ક્વેટ હોલ

0

Kottiyam, Kollam, Kerala 691571, India, Kollam

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

North Of KSRTC, National Highway 47, Karunagappally, Kerala 690518, India, Kollam

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, બાથરૂમ

Nellimukku, Near Madathikulam, Kollam, Kerala 691003, India, Kollam

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Vadayattukotta Rd, Chinnakada, Kollam, Kerala 691001, India, Kollam

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Kerala 691533, India, Kollam

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Kottiyam Kundara Rd, Near Ambadi Auditorium, Perumpuzha, Kollam, Kerala 691504, India, Kollam

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

વધુ -6 બતાવો